Кандидат студентите и студентите на територията на Технически университет-Варна, в сградата на Нов учебен корпус е разкрит офис на „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ – АД, която обслужва  плащанията по банков път с преференциални банкови такси. След заплащане на таксата, получавате документ, който Ви е необходим при записването.

Семестриалните такси според РМС № 240 от 27 април 2017 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2017/2018 г. и съгласно заповед № 563-ПФ / 15.03.2017 г. на Ректора на ТУ-Варна са съответно:

  • За всички професионални направления в област „Технически науки” без „Общо инженерство“:
   – редовно обучение – 275 лв.;
   – задочно обучение – 225 лв.;
  • За професионално направление „Общо инженерство“:
   -редовно обучение – 325 лв.;
   -задочно обучение – 225 лв.

Заплащането на семестриалните такси може да бъде извършено в клон на всяка една друга банка!
Банковата сметка на Технически Университет-Варна:
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ – АД Клон Варна
IBAN: BG02IABG74793100482100 Бюджетна левова сметка
SWIFT/BIC код : IABGBGSF