Катедра Комуникационна техника и технологии е в състава на Факултет по изчислителна техника и автоматизация на Техническия университет-Варна и отговаря за специалната подготовка на специалност „Информационни и комуникационни технологии” в образователно-квалификационните степени (ОКС) „БАКАЛАВЪР” и ОКС „МАГИСТЪР“.

Катедрата разполага с модерни лаборатории, оборудвани със съвременна апаратура в областта на комуникациите и компютърните технологии, в които преподаватели от катедрата и студенти от специалността извършват учебна и научно-изследователска дейност в следните направления:

 • оптични телекомуникации;
 • компютърни мрежи;
 • сензорни мрежи;
 • мобилни телекомуникации;
 • радиовълни и радиолинии;
 • аналогова  и цифрова схемотехника;
 • антени и микровълнова техника;
 • измервания в комуникациите;
 • оптоелектроника;
 • цифрови преносни системи;
 • цифрова обработка на сигнали;
 • комутационна и мултиплексна техника;
 • терминални устройства;
 • видеотехника;
 • предаване на данни;
 • аудиотехника;
 • телекомуникационни мрежи;
 • радионавигационна техника;
 • радиолокационна техника;
 • оптични кабелни  линии;
 • хидроакустична техника;
 • и други.

Университетът разполага с 3 студентски общежития с 1450 места и 2 студентски стола. Студентските общежития се намират на разстояние приблизително 750 м от сградите на университета. Компактното разположение на университета, студентските общежития и студентския стол създава благоприятни условия за живот и работа на студентите. Университетът разполага със съвременна спортна база:

 • Спортна зала;
 • Фитнес център;
 • Зала за тенис на маса;
 • Шахклуб;
 • открити спортни съоръжения (футболно, 2 баскетболни и 2 волейболни игрища)и др.
 • “Лаборатория за иновации” – изградена по проект на фирма Samsung Electronics.  Лабораторията  предоставя интегриран хардуер и софтуер за обучение на студенти по “Tелекомуникации и мобилни технологии и осигурява съвременно интерактивно обучение. Залата разполага с 20 работни места за студенти и едно за преподавател, оборудвани с лаптопи Samsung, сензорни  е-дъски (интерактивни дъски), както и допълнителни устройства за тестване на мобилни приложения по време на обучението”. Програмата Tech Institute на Samsung Electronics предоставя на студентите възможност за придобиване на допълнителни умения, които ще са им необходими за тяхното професионално израстване. Студентите ще придобиват умения за създаване на мобилни приложения за операционна система Android, по комуникационни мрежи, видеотехнологии и автоматизирано проектиране в комуникациите.
img_1166
img_1150
46763-InnLab_TU-Varna
 • Лаборатория  “ Радиолокация и радионавигация“  iCard  оборудвана с финансовата и технологична подкрепа на „Айкарт Сървисиз” АД.

     iCard Лабораторията разполага с 20 модерни компютърни конфигурации и дава възможност на студентите да се обучават в съвременна и високотехнологична среда,  да работят по нови проекти и да развиват умения, които ще трасират по-трайно пътя на бъдещата им кариера.

54256931_300151360668625_6809275553766440960_n
53574774_2264659747134207_8166285859805462528_n
 • Лаборатория по Видео и мултимедийни технологии –оборудвана с цифрови камери, осцилоскопи, генератори на телевизионни видео и аудио сигнали, модули за обработка на видео и аудио сигнали, спътникови телевизионни приемници, звукови системи, компютърни конфигурации;
Video 2
2135085853
 • Лаборатория по Електродинамика и оптоелектро­ника – разполага с Безехова електро­магнитна камера за антенни измервания, микро­вълнови генератори, вълноводна и коаксиална апаратура,измерители на мощност, лазери, оптоелектронни уреди и устройства.
 
 
 • Лаборатория по приложна обработка на сигналите –  разполага с аналогови и аналогово-цифрови осци­лоскопи, спектроанализатори, цифрови камери, развойни китове, модули за цифрова обработка на сигнали, компютърни конфигурации;

Лаборатория по Мобилни радиокомуникационни системи –разполага с генератори, спектроанализатори, векторни анализатори, осцилоскопи, измервателни приемници, модули за измерване на радиоелектронни вериги, компютърни конфигура­ции;

 • Лаборатория по Кабелни и влакнесто-оптични линии и системи –оборудвана е с Апаратура за комплексно изследване и обучение EMONA Int. с вградена програмна среда LABVIEW, стендове за изследване на оптични влакна и кабелни линии;
lab-311-pic-d180d0b5d0b4d0b0d0bad182d0b8d180d0b0d0bdd0b0
 • Лаборатория Оптични преносни системи – разполага със специализирана измервателна апаратура като, спектрални анализатори, осцилоскопи, специализирани анализатори и др. Предоставя възможност на студентите да се запознавят с основите на съвременните оптични телекомуникации и съоръженията с които се изграждат телекомуникационните мрежи. Има изградена реална оптична телекомуникационна мрежа и телекомуникационни стендове.
-527120370
 • Лаборатория Кабелни линии и сензорни мрежи – разполага с опитна постановка, имитираща реална оптична мрежа. Налични са сензорни системи, разработени на базата на различни Node NI WSN-32xx, свързани през Gatawey NI WSN-97xx, работещи под управлението на програмния пакет NI LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench).
 • Лаборатория Технологии, свързани със здравето – разполага с обучителни системи NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite II Series NI ELVISTM II Series), Data Acquisition (DAQ) устройства с различна функционалност.
 • Лаборатория по Терминални комуникационни устройства – оборудвана е с GSM контролер, комуникационни тестери Asterna, мрежов терминатор за ISDN мрежа, безжичен рутер, терминални устройства Panasonic, мрежов тестер;
-1559152108
-1197165552
 • Лаборатория по Телекомуникационни мрежи и системи – оборудвана е с цифрова телефонна централа Panasonic, мрежов терминатор за ISDN мрежа, безжичен рутер, комуникационен комутатор, мултиплексна система, софтуерна VoIP централа Trixbox, VoIP крайни устройства, IP Gateway, безжичен рутер Cisco, Sangona Нardware Telephony Cards for Voice Quality.
img_1107
2016-feb-TU-sertifikati-kursisti-620x300