СПЕЦИАЛНОСТ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

Информационните технологии и телекомуникациите са най-бързо развиващата се индустрия в света. В тази индустрия се влагат огромни инвестиции и работят водещи световни технологични компании, с постоянна нужда от квалифицирани кадри.

Инженерите в сферата на информационните и телекомуникационни технологии се реализират в широк кръг области на икономиката като:

 • Специалисти по информационни и комуникационни технологии
 • Специалисти по цифрова телевизия
 • Инженери по мултимедийна техника и технологии
 • Мрежови и системни администратори
 • Инженери „Поддръжка и експлоатация на мрежи”
 • Проектанти на компютърни и телекомуникационни мрежи
 • Инженери в мобилни телекомуникационни оператори
 • Маркетинг специалисти в мобилни оператори
 • Инженери по радиолокация и радионавигация
 • Мениджъри в компютърни и телекомуникационни компании и др.

Информационните технологии и Телекомуникациите обхващат всички устройства, системи и технологии, които позволяват на хората да общуват помежду си. Това включва начините на обработване и предаване на информация чрез различни носители и как телекомуникационните и компютърни мрежи за обмен на информация се организират, управляват и използват.

 

Обучението в степен „бакалавър” се извършва в рамките на 4г. за редовна форма и 5г. за задочна форма. Обучението в степен „магистър“ след придобиване на бакалавърска степен е 1,5 години.

Обучението  се извършва в модерните лаборатории на катедрата, като:

 • лаборатория за иновации на SAMSUNG,
 • лаборатория iCard,
 • Лаборатория на National Instruments,
 • „Антени и микровълнова техника”,
 • „Комуникационна техника и технологии”,
 • „Видеотехнологии”,
 • „Телекомуникационни мрежи и оптични преносни системи”,
 •  „Кабелни линии и сензорни мрежи”,
 • „Аудиосистеми”,
 •  Лаборатория за съвременни микрокомпютърни и логически устройства и др.

Изучават се специализирани дисциплини в областта на съвременните Информационни технологи и Телекомуникации, като:

 • „Компютърни комуникационни системи и Интернет технологии”,
 • „Мултимедийни технологии”,
 •  „Компютърни мрежи и информационна сигурност”,
 • „Антени и микровълнови устройства в мобилните комуникации”,
 • „Микропроцесорна техника”,
 • „Терминални устройства и мобилни приложения”,
 • „Оптоелектроника и оптични комуникации”,
 • „Спътникови комуникации”,
 • „Мобилни комуникационни системи” и др.