Преподаватели

 

 

Ръководител на катедрата

доц. д-р инж. Николай Тодоров Костов

Тел.: 052 383 596

E-mail: n_kostov@tu-varna.bg

 

 

Състав на катедрата

 

проф. д-р инж. Розалина Стефанова Димова
Кабинет: 403 E
Tелефон: 052 383 350
E-mail: rdim@tu-varna.bg

 

 

доц. д-р инж. Тодорка Николова Георгиева
Кабинет: 405E
Tелефон: 052 383 304
E-mail: t_georgieva@tu-varna.bg

доц. д-р инж. Борислав Георгиев Найденов

Кабинет  405Е
телефон : 052 383 214

 

 

доц. д-р инж. Любомир Петров Камбуров
Тел.: +359 52 383 674
E-mail: lkamburov@tu-varna.bg

 

 

ас. д-р инж. Стела Савова Костадинова
E-mail: stela.kostadinova@tu-varna.bg

доц. д-р инж. Валентина Илиева Маркова
Tелефон: 052 383 677 Кабинет 409E
E-mail: via@tu-varna.bg

 

 

гл.ас. д-р инж. Борис Николаев Николов
тел. 052 383 630
E-mail: boris.nikolov@tu-varna.bg

 

гл.ас. д-р инж. Георги Цанев Червенков
к-т 506Е .
телефон: 052 383 252
E-mail: g.t.chervenkov@tu-varna.bg

 

гл.ас. д-р инж. Пламен Йоргов Стоянов
Кабинет: 412E
Tелефон: 052 383 514

 

 

ас.инж. Георги Петров Бебров

        Тел: 089 555 0806

E-mail: g.bebrov@tu-varna.bg

 

 

ас. д-р инж. Мартин Владимиров Иванов

Тел.: 052 383 269

 Е-mail: martinivanov@tu-varna.bg