Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) обхващат компютърните и телекомуникационни технологии  и тяхното съвместно използване.

Студентите завършили специланост„Информационни и комуникационни технологии“получават диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и професионална квалификация „Инженер по телекомуникационни технологии”.

Образователни степени

 

Бакалавър

Срок на обучение:
Редовна форма – 4 г.
Задочна форма – 5 г.
Придобива се степен:
“Инженер по телекомуникационни технологии”

 

Магистър

Срок на обучение: 1,5 г. след
придобиване на степен Бакалавър.
Придобива се степен:
“Магистър – инженер”

 

Доктор

Срок на обучение:
3 г. след придобиване на степен Магистър
Придобива се степен: “Доктор”