Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) обхващат компютърните и телекомуникационни технологии  и тяхното съвместно използване.

Студентите завършили специланост „Информационни и комуникационни технологии“ получават диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и професионална квалификация „Инженер по телекомуникационни технологии”.

Образователни степени

 

Бакалавър

Срок на обучение:
Редовна форма – 4 г.
Задочна форма – 5 г.
Придобива се степен:
“Инженер по телекомуникационни технологии”

 

Магистър

Срок на обучение: 1,5 г.
Иискване: Придобита степен „Бакалавър“
Придобива се степен:
“Магистър – инженер”

Образователна и научна степен

Доктор

Срок на обучение: 3 г.
Докторски програми:
„Теоретични основи на комуникационната техника“
„Комуникационни мрежи и системи“
Изискване: Придобита степен „Магистър“

Придобива се степен:
“Доктор”