Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) обхващат компютърните и телекомуникационни технологии и тяхното съвместно използване. 

Студентите завършили специланост „Информационни и комуникационни технологии“ получават диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и професионална квалификация „Инженер по телекомуникационни технологии”. Обучението се извършва в рамките на 4г. за редовна форма и 5г. за задочна форма. 

Обучението е съобразено с най-новите стандарти на международните организации IEEE (Институт на инженерите по електротехника и електроника) и ITU (Международен съюз по телекомуникации).

Специалността е широкопрофилна. Академичните курсове се провеждат под формата на лекции, лабораторни упражнения и курсови проекти по специализирани дисциплини в областта на съвременните комуникационни и информационни технологии. Профилиращият курс на обучението включва дисциплини в областите: 

 

  • Мобилни и Интернет технологии, 
  • Компютърни мрежи, 
  • Телекомуникационни мрежи, 
  • Оптични технологии, 
  • Видео и аудио технологии, 
  • Софтуерни технологии и др.

Практическото обучение се извършва в модерни лаборатории по „Оптични телекомуникации” – VIVACOM“, „Лаборатория за иновации – SAMSUNG“, „Антенни и микровълнови устройства“, „Приложна обработка и анализ на сигнали“, „Компютърни мрежи”, „Сензорни мрежи“, IP телефония, Видеонаблюдение и др.

Ежегодно се провеждат сертифицирани курсове в лабораторията за иновации на SAMSUNG за програмиране на мобилни приложения за Android, Мрежова академия на CISCO Systems и Академия по информационни технологии на Microsoft в които студентите могат да се подготвят за получаване на международно признати сертификати.

По време на задължителните специализиращи практики във водещи организации и фирми студентите от специалността имат възможност да придобият знания и практически опит за работа в реална среда.На студентите от специалността се осигурява възможност за участие в програми за студентска мобилност във водещи европейски университети.